Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”

 Strona główna   Dane fundacji   Statut   Sprawozdanie finansowe   Prawa autorskie   „Twoja szansa”   „Wiedza –
narzędziem pracy” 

STATUT
Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „Pomoc Społeczna SOS” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 3 sierpnia 1990 roku repertorium A-VII/2557/90 w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nie oznaczony.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7.

1. Celem działania Fundacji jest krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności.

2. Celem Fundacji jest również pomoc dzieciom pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane oraz dzieciom maltretowanym.

3. Celem Fundacji jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno-zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;

2) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

3) udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej;

4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;

5) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;

6) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;

7) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;

8) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;

9) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.

2. Opisane powyżej sposoby realizacji celu dla którego Fundacja została powołana będą finansowane ze środków Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanową środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11.

Dochodami Fundacji są:

1) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju jak i z zagranicy;

2) subwencje osób prawnych i fizycznych

3) granty;

4) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;

5) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;

6) odsetki bankowe inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.).

§ 12.

O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, jednorazowej lub łącznej, o wysokości co najmniej 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy) mogą uzyskać tytuł Darczyńcy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”.

2. Tytuł Darczyńcy uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Fundacji na temat Darczyńcy.

3. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

Rozdział III
Organy Fundacji.

§ 15.

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji.

2) Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

§ 16.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym Fundacji.

2. Rada składa się z od 7 do 11 członków.

3. Kandydatów na nowych członków Rady zgłaszają:

1) Przewodniczący Rady

2) Dwóch członków Rady

4. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Rady Fundacji.

5. Powoływanie nowych członków rady Fundacji wymagać będzie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa:

1) z chwilą śmierci członka;

2) skutkiem ustąpienia;

3) w przypadku wyboru członka Rady w skład Zarządu Fundacji;

4) w wypadku odwołania członka Rady. Odwołanie może nastąpić większością 2/3 członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji w przypadku, gdy jego działania są szkodliwe dla Fundacji lub narażają na szwank jej dobre imię.

7. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza uchwałami o powołaniu i odwołaniu członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 17.

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi postanowieniami Statutu, należy:

1) zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów i wydatków Fundacji;

2) udzielanie rocznego skwitowania Zarządowi Fundacji;

3) wybór członków Zarządu Fundacji spośród kandydatów spełniających warunki określone w regulaminie;

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji;

5) opiniowanie działań podejmowanych przez Zarząd co do zgodności z celami Fundacji;

6) dokonywanie oceny działalności Zarządu;

7) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;

8) propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;

9) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

10) opiniowanie podmiotów kandydujących do tytułu Darczyńcy Fundacji SOS.

§ 18.

1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji lub dwóch członków Rady Fundacji z własnej inicjatywy.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ustalonych terminach nie rzadziej niż dwa razy do roku.

3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takowego – członek Rady wybrany przez Radę Fundacji.

4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

5. W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§ 19.

1. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub których wiedza i kompetencje mogą być przydatne na danym posiedzeniu Rady.

3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przez nią uchwalony.

§ 20.

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i powoływany jest na czteroletnią kadencję przez Radę Fundacji.

§ 21.

Do reprezentowania Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 22.

Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd:

1) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;

2) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów. Środki uzyskane ze spadków, darowizn lub zapisów Zarząd zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z wolą darczyńców, a w przypadku braku takiej woli zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w tym przedmiocie;

4) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje;

5) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

6) sporządza projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

7) opracowuje roczne preliminarze kosztów Fundacji;

8) prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

9) nadaje tytuł Darczyńcy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez:

1) dwóch członków Zarządu;

2) Przewodniczącego Rady Fundacji

3) dwóch członków Rady Fundacji.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§ 25.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) śmierci członka Zarządu;

2) pisemnej rezygnacji z prac w Zarządzie;

3) odwołania przez Radę Fundacji.

Rozdział IV
Zmiana Statutu Fundacji.

§ 26.

1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

2. Zmiany w Statucie może dokonać Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji.

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje postanowienie o postawieniu Fundacji w stan likwidacji w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.

4. Wniosek o ogłoszenie likwidacji może również zgłosić do Rady Fundacji Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu Fundacji, o ile uznają, że Fundacja nie realizuje lub realizuje niewłaściwie swoje cele.

§ 28.

1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

§ 29.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 30.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 31.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 33.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy.