Wiedza – narzędziem pracy, ustawiczne kształcenie – sposobem na integrację”

Projekt realizowany przez Fundację „Pomoc Społeczna SOS”

Fundacja „Pomoc Społeczna SOS” w okresie 01.08.2006 – 15.11.2007 realizowała projekt pt. „Wiedza – narzędziem pracy, ustawiczne kształcenie – sposobem na integrację” finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006) oraz Agencję Nieruchomości Rolnych.

Cel projektu to wyposażenie młodzieży (18–24 lata) w wiedzę – narzędzie, którym będą mogli posługiwać się przez całe życie, a które da im szanse na uczestnictwo w kulturze i zdolność do bycia zatrudnianym, pozwoli na aktywne i odpowiedzialne życie społeczne, na włączenie się w otwarte, oparte na wiedzy społeczeństwo obywatelskie.

Uczestnicy projektu zdobywali oraz pogłębiali wiedzę i umiejętności w czasie zintegrowanego, innowacyjnego, długookresowego kursu prowadzonego w blokach: 1. Warsztaty rozwoju osobistego, 2. Warsztaty życia codziennego, 3. Uzupełnienie kompetencji szkolnych/Nabycie wiedzy i umiejętności, 4. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, 5. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 6. Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. Uczestnicy projektu byli włączeni w proces jego realizacji na etapie planowania, wdrażania i oceny.

Więcej informacji dostępnych jest w biurze projektu:
ul. Mickiewicza 27 lok. 64, 01-562 Warszawa
tel./faks: 022 839 52 12
e-mail:
wiedza@fundsos.netix.pl

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Agencję Nieruchomości Rolnych